Contacto

Nesta páxina o socio pode denunciar ás cousas que teñen que mellorar no contorno e tamen aceptamos elóxios.

Queremos escoitarvos, vosotros tendes voz e podedes facer un punto e aparte nesta andaina. Imos.

 

 

 

 

Aviso legal

PRIMEIRA
Os dereitos de propiedade intelectual da web “www.asociaciondevecinosdesancibranderibarteme.wordpress.com” correspóndenlle en exclusiva á Asociación de veciños de San Cibrán. A utilización por terceiros só poderá producirse previa autorización, citando a súa orixe e propiedade. Calquera utilización á marxe do exposto, incluíndo os fins comerciais ou de calquera outra maneira inadecuados, infrinxen os dereitos de propiedade intelectual. O acceso e utilización da web é responsabilidade única do usuario.
SEGUNDA
Neste portal utilízanse cookies para lle ofrecer un mellor servizo aos socios e consérvase unicamente a información relativa ós datos da sesión e o idioma.
A información é totalmente anónima e en ningún caso se asocia a un usuario concreto e identificado.
No caso de que vostede non desexe recibir cookies ten a posibilidade de configurar o seu navegador.
TERCEIRA
O tratamento dos datos de carácter persoal deste portal está suxeito ó establecido na Lei orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter persoal e demais normativa de aplicación, e estes trasladaranse informaticamente ou arquivaranse co consentimento do socio, que ten dereito a decidir quén pode dispoñer dos seus datos, para qué os usa, solicitar que estes sexan correctos e que se utilicen para o fin requirido, coas excepcións contempladas na lexislación vixente. O usuario poderá ademais exercer en todo momento o dereito de acceso, rectificación, cancelación ou oposición ós seus datos.
CUARTA
As ligazóns ás “web” de terceiros (“links”) non lle xeran responsabilidade ningunha á Asociación de veciños de San Cibrán.
QUINTA
A Asociación de veciños de San Cibrán de Ribarteme advirte que o envío de correo masivo ou non solicitado (“SPAM”) dirixido ás contas de correo electrónico utilizadas na web dará lugar á esixencia da oportuna responsabilidade ó remitente.
Anuncios